چرا اقدام از طریق مؤسسات مجوز موسیقی بگیریم؟

    • برخی از مراحل دریافت مجوز، نیازمند حضور هنرمند در محل بوده که برای هنرمندان شهرستانی دشوار خواهد بود.
    • با توجه به پیچیدگی سامانه صدور مجوز، امکان ایجاد سردرگمی برای هنرمندان وجود دارد و زمان زیادی را باید صرف فعالیت‌های اداری و غیر هنری کنند.
    • قدرت نفوذ بیشتر موسسات فرهنگی هنری در بوروکراسی، موجب تسهیل روند اخذ مجوز و کاهش موانع موجود، در روند معمول خواهد شد.
    • اخذ مجوز با کمک موسسات، می‌تواند شامل پشتیبانی در نشر و یا برگزاری اجراهای صحنه ای باشد، که این امکان توسط شخص حقیقی مقدور نیست.

    logo-samandehi